بلوار سیدرضی

مشهد – بلوار سیدرضی – سیدرضی ۳۳ (بعد از چهارراه سوم دست چپ) – پروژه جناب نجاتی – پروفیل ایده آل