بلوار صادقیه

مشهد – بلوار صادقیه – پروژه آقای یعقوبی و آقای مرتضوی – پروفیل ایده آل کشویی