خیابان رسالت

بیرجند – خیابان رسالت – پروژه آقای مهندس رمضانی – پروفیل ایده آل