دفتر مرکزی:

آدرس: خراسان جنوبی، فردوس، خیابان امام خمینی، جنب هیئت فاطمیه
تلفن‌ تماس: ۰۵۶۳۲۷۳۱۱۶۵۰۹۱۵۴۸۱۵۷۳۲

 

کارخانه:

آدرس: خراسان جنوبی، فردوس، شهرک صنعتی شهید پارسا، فاز ۱، سوله شماره ۲
تلفن‌ تماس: ۰۵۶۳۲۷۵۲۰۰۹۰۹۱۵۹۳۴۱۶۶۵