امام خمینی ۷۹

مشهد – امام خمینی ۷۹ – پروژه جناب آقای خوشرو – پروفیل ایده ال + شیشه دوجداره شفاف