هاشمیه ۷۲

مشهد هاشمیه ۷۲ / پروژه آقای وزیری و آقای یوسفی/ نما وینتک کشویی تک ریل + پشت ساختمان ویستابست لولایی